Den Genetiske Kode
af Jens-Erik Tingstedt

Tilbage til DNA programmet 

Aminosyre Forkortelse DNA codons for aminosyrer mRNA codons for aminosyrer Familie med
Glycine Gly CCT CCG CCC CCA     GGA GGC GGG GGU     Ikke polære sidekæder
Alanine Ala CGT CGG CGC CGA     GCA GCC GCG GCU    
Valine Val CAT CAG CAC CAA     GUA GUC GUG GUU    
Leucine Leu AAT AAC GAT GAG GAC GAA UUA UUG CUA CUC CUG CUU
Isoleucine Ile TAT TAG TAA       AUA AUC AUU      
Proline Pro GGT GGG GGC GGA     CCA CCC CCG CCU    
Phenylalanine Phe AAG AAA         UUC UUU        
Methionine Met TAC           AUG          
Tryptophan Trp ACC           UGG          
Cysteine Cys ACG ACA         UGC UGU        
Asparigine Asn TTG TTA         AAC AAU         Uladede polære sidekæder
Glutamine Gln GTT GTC         CAA CAG        
Serine Ser TCG TCA AGT AGG AGC AGA AGC AGU UCA UCC UCG UCU
Threonine Thr TGT TGG TGC       ACA ACC ACG ACU    
Tyrosine Tyr ATG ATA         UAC UAU        
Aspartic acid Asp CTG CTA         GAC GAU         Syre sidekæder
Glutamic acid Glu CTT CTC         GAA GAG        
Lysine Lys TTT TTC         AAA AAG        
Basiske sidekæder
Arginine Arg TCT TCC GCT GCG GCC GCA AGA AGG CGA CGC CGG CGU
Histidine His GTG GTA         CAC CAU        
Stop   ATT ATC ACT       UAA UAG UGA       Proces stop


Det centrale dogme i genetik siger, at informationsflowet i en celle sker ved at DNA aflæses til mRNA (messengerRNA) i cellekernen, der herefter transporteres ud i cellens cytoplasma, hvor det oversættes til protein. Proteiner er sammensat af en lang kæde af forskellige aminosyrer. Der findes 20 forskellige aminosyrer. Aminosyrer kan deles op i familier efter deres sidekæder kemiske egenskaber. Disse egenskaber er vigtige for bl.a. proteinets rumlige struktur. Aminosyrer med polære, basiske og syre sidekæder befinder sig sædvanligvis på ydersiden af proteiner, mens ikke polære vandskyende aminosyrer klumper sig sammen i det indre af proteiner.


Hver enkelt aminosyre har en eller flere koder bestående af en triplet af de 4 baser, A, T, C og G, kaldet et codon. Aminosyren glycine har f.eks 4 codons CCT, CCG, CCC og CCA, der alle koder for kun den aminosyre (se tabel). Den protein kodende del af et gen består således af en samling af mange codons, der hver koder for en bestemt aminosyre. Mennesket har ca. 30000 gener, der findes spredt ud over vores 46 kromosomer (2x(22) + 2 kønskromosomer). DNA består af to DNA tråde (dobbelt helix), hvor C altid er bundet til et G på den anden streng og omvendt et G er bundet til et C på den anden streng og ligeledes er A også altid bundet til et T på den anden streng ligesom T er bundet til A på den modsatte streng. Hvis de to tråde skilles ad vil hver tråd således indeholde information om hvordan den anden tråd ser ud, heraf komplementariteten. Denne struktur af DNA'et, der blev opdaget af Watson og Crick for 50 år siden, forklarede samtidigt hvordan genetisk information er blevet nedarvet fra generation til generation gennem al den tid, der har eksisteret liv her på jorden. Når der er behov for et protein aflæses genet for det pågældende protein til et mRNA. mRNA'et er komplementært til det aflæste gen. Bemærk, at codon for aminosyren glycine f.eks er forskellig for DNA og mRNA, men komplementær, samt at basen T er erstattet med basen Uracil (U) i mRNA'et (se tabel).

Et gen aflæses lineært fra begyndelse til slut. Enhver udskiftning af baser eller fjernelse af hele segmenter vil kunne få betydning for protein produktet. Udskiftning af en base med en anden base vil ændre codonnet for den aminosyre. Man har indført en mutation. Hvis denne ændring fører til at en aminosyre udskiftes med en anden aminosyre kan det få alvorlige konsekvenser for proteinets funktion. Især hvis ændringen er sket i et område af proteinet der vigtig for funktionen af proteinet. Prøv DNA programmet og læg mærke til at det ikke er alle base ændringer der fører til udskiftning af en aminosyre for en anden (se også tabel). Bemærk, at den trejde base i et codon ofte ikke er afgørende, men kan variere (se tabel).

 

Untitled Document